Av. Dr. Çiğdem AKKAN'ın "Rekabet Hukukunda Rakipler Arası Bilgi Değişimi" adlı eseri yayınlandı.

Av. Dr. Çiğdem AKKAN tarafından doktora tezi olarak hazırlanmış olan "Rekabet Hukukunda Rakipler Arası Bilgi Değişimi" adlı eseri Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanarak satışa sunulmuştur. 616 sayfa ve dört bölümden oluşan eserde, rakipler arası bilgi paylaşımı ve etkileri rekabet hukuku yönünden derinlemesine incelenmiştir. 

Bilgi değişimi, özellikle rakipler arasında gerçekleştiğinde piyasadaki rekabeti kısıtlayıcı etkiler gösterebilmekte, kartelleşmeye varan sonuçlar doğurabilmektedir. Etkin rekabetin sağlanması konusunda son derece önem arz eden bir konu olmasına rağmen Türk rekabet hukuku mevzuatında bilgi değişimine ayrı bir başlık altında yer verilmemiş olup, konu özellikle AB mevzuatı ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarından yararlanılarak Rekabet Kurulu kararlarıyla şekillenmektedir. Yine zaman zaman ABD ve Birleşik Krallık uygulamaları ile konuya ilişkin verilen kararlar da yön gösterici olabilmektedir.
Konunun ayrı bir başlık altında ele alınmaması, bilgi değişiminin uyumlu eylem kapsamında değerlendirilmesine veya uyumlu eylemin ispat araçlarından biri olarak görülmesine sebep olmuş ise de zaman içinde bunun rekabet hukuku yönünden tek başına bir ihlâl niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Ancak özellikle Türk rekabet hukukunda konuya ilişkin akademik çalışma sayısının azlığı, bu konunun incelenmesini ve tek bir kaynakta toplu olarak her yönüyle ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıkan eserde, konuya ilişkin tüm mevzuat hükümleri ile rekabet otoritelerince ve mahkemelerce verilen önemli kararlar tek çatı altında derlenmeye çalışılmıştır.
Esere aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
Rakipler Arası Bilgi Değişimi - Kitap (seckin.com.tr)